หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

excel 250

หลักสูตรอบรมครบเครื่อง Excel Advance Functions ในโลกการทำงาน

(คอร์สสอนสดในห้องเรียน) 

"หลักสูตรที่จะเพิ่ม Level การใช้  Excel ของคุณให้สู่มืออาชีพ ดึงศักยภาพการคำนวณและใช้งาน Excel ให้โปร ลดเวลาทำงาน กับ Workshop การทำงาน Excel ในองค์กร"


อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
พฤหัสที่ 22 กันยายน 2565

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม CMYK ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (คลิกเพื่อดูแผนที่)

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ

 


แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ได้นำ Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้าน MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง(เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรม cityhubs

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (1 วัน)

 • บทนำ - ทำงานอย่างโปรด้วย Excel
  • คีย์ลัดช่วยชีวิตการทำงาน
  • Fill ข้อมูลอย่างไรให้ไว
  • จัด Format ตัวเลข/วันที่ให้ตรงใจ
 • บทที่ 1 - Logical Functions
  • จัดการหลายเงื่อนไขด้วย Nested-IF
  • เชื่อมเงื่อนไข “และ” “หรือ” ด้วย AND() , OR()
 • บทที่ 2 - อ้างอิงข้อมูลตารางด้วย Lookup Functions
  • อ้างอิงข้อมูลอีกตารางด้วย VLOOKUP (Exact Match)
  • ใช้ฟังก์ชัน TRIM() แก้ปัญหา space ที่เกิดขึ้นในข้อมูล
  • VLOOKUP แบบหาค่าแบบช่วง (Approximate Match)
  • จัดการ Error ด้วยฟังก์ชัน IFERROR()
  • XLOOKUP เปิดโลกฟังก์ชันใหม่ของ Lookup 
 • บทที่ 3 - จัดการข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time)
  • รู้จักข้อมูลวันที่และเวลา Date / Time ใน Excel
  • คำนวณหาการวนรอบช่วงเวลา (เช่น หาอายุ) ด้วย DATEDIF()
  • การคำนวณแบบเทียบหน่วยเวลาด้วยฟังก์ชัน DATE(), YEAR() MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE()
  • Workshop การใช้ฟังก์ชัน HOUR() และ MINUTE() ในการคำนวณหา OT จากส่วนต่างเวลา
 • บทที่ 4 - สรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional SUM Functions
  • การใช้ COUNTIFS() นับจำนวนรายการหลายเงื่อนไข
  • การใช้ SUMIFS(), AVERAGEIFS() สรุปรายการหลายเงื่อนไข
  • การอ้างถึงเซลล์ใน Criteria ของฟังก์ชัน Conditional SUM
  • การใช้ Wildcards (*) ในการเป็นเงื่อนไขตรงกัน “บางส่วน”

 

 

 

 

 


ข้อมูลความรู้พื้นฐาน | ระดับหลักสูตรก่อนการอบรม

excel 150 2

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Advance ต้องการความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐานก่อน

คุณสามารถลองทำแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ Excel พื้นฐานได้โดยเงื่อนไขการผ่านข้อสอบทดสอบควมรู้พื้นฐานคือ 3  คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ขึ้นไป

เข้าไปทำข้อสอบวัดทักษะ Excel Basic ของคุณ คลิกที่นี่

โดยเมื่อคุณทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยากรผู้ดูแลหลักสูตร จะเป็นผู้ประเมิน ส่งผลการทดสอบให้คุณทาง E-Mail พร้อมให้คำแนะนำภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

 

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

excel advance cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 5 - 15 ท่านต่อคอร์สเพื่อดูแลผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 3,745 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท, VAT - 245 บาท)
***ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ไม่เกิน 3%***

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้